Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo logo-sygnet Politechniki Morskiej w Szczecinie - głowa gryfa, elementy kotwicy i sygnatura PM
Logo Wydzialu
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Politechniki Morskiej w Szczecinie

Unia Europejska

Katedry Katedra Ochrony Środowiska i Towaroznawstwa

Charakterystyka ogólna Katedry Ochrony Środowiska i Towaroznawstwa 

Katedra Ochrony Środowiska i Towaroznawstwa powstała 1 października 2019 roku w wyniku połączenia istniejącego wcześniej Zakładu Ochrony Środowiska oraz Zakładu Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu Akademii (od 1 wrzesnia 2022 Politechniki) Morskiej w Szczecinie. Pracownicy Katedry realizują zadania związane z procesem dydaktycznym oraz prowadzą badania naukowe.

Zadania dydaktyczne obejmują zajęcia wykładowe, ćwiczeniowe, projektowe oraz laboratoryjne w obszarze ochrony środowiska (ochrona środowiska w transporcie, w przedsiębiorstwie, w aglomeracji miejskiej, inżynieria ochrony środowiska wodnego, ekologia zasobów naturalnych i ochrona środowiska, procesy i operacje jednostkowe w przemyśle),  towaroznawstwa i ładunkoznawstwa (towaroznawstwo produktów spożywczych, towaroznawstwo i inżynieria jakości, technika i technologia magazynowania, formowanie jednostek ładunkowych, technologia składowania, przeładunku i przewozu, ładunki specjalne w transporcie) oraz jakości (metodyka wspomagania zarządzania jakością, metody zarządzania jakością w systemach produkcyjnych, zarządzanie jakością i bezpieczeństwem, sterowanie jakością produkcji, podstawy technik badawczych w kontroli jakości, kształtowanie jakości produktów w łańcuchu dostaw).

Pod kierownictwem Katedry Ochrony Środowiska i Towaroznawstwa prowadzone są od 2008 roku także dwusemestralne Studia Podyplomowe „Zarządzanie i Auditing w Ochronie Środowiska”, po ukończeniu których słuchacze otrzymują dyplom studiów podyplomowych oraz certyfikat audytora wewnętrznego Systemu Zarzadzania Środowiskowego wg normy PN-EN ISO 14001.

Działalność naukowa prowadzona przez pracowników Katedry obejmuje:

  • badania w zakresie procesów adsorpcji zanieczyszczeń z fazy ciekłej na nanomateriałach,
  • otrzymywanie i charakterystykę porowatych nanostruktur węglowych,
  • analizę rozkładu zanieczyszczeń pochodzących z transportu drogowego,
  • badania dotyczące optymalizacja procesów składowania, przeładunków i przewozów ze szczególnym uwzględnieniem jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska,
  • badania związane z określeniem i oznaczeniem wskaźników jakości różnych towarów oraz ich zmian w procesach transportu i składowania,
  • zarządzanie jakością i bezpieczeństwem produktów w procesach produkcyjnych i transportowych,
  • doskonalenie procesów produkcyjnych z uwzględnieniem analizy ryzyka.

Zaplecze dydaktyczne

Bazę dydaktyczną Katedry stanowią:
  • laboratorium procesów adsorpcyjnych,
  • laboratorium ochrony środowiska,
  • laboratorium towaroznawstwa.
Laboratorium procesów adsorpcyjnych pełni funkcję badawczo-dydaktyczną, gdzie prowadzone są badania w zakresie adsorpcji z fazy ciekłej jonów metali ciężkich oraz związków organicznych w postaci syntetycznych barwników anionowych i kationowych na nanomateriałach. Badania adsorpcji na granicy ciecz-ciało stałe prowadzone są w układzie stacjonarnym i dynamicznym. W laboratorium prowadzone są także badania w kierunku otrzymywania i charakterystyki porowatych nanostruktur węglowych.

Laboratorium ochrony środowiska posiada aparaturę pozwalającą na badanie zanieczyszczeń wody i ścieków metodą klasyczną, czyli miareczkowaniem z wytworzeniem barwnego kompleksu, a także technikami instrumentalnymi w postaci metod elektrochemicznych oraz spektroskopii w zakresie nadfioletu, promieniowania widzialnego i podczerwieni. W zakresie badań fizykochemicznych wykonywane są m. in. analizy dla przewodności elektrycznej właściwej, twardości wody, odczynu pH, mętności, stężenia tlenu rozpuszczonego, żelaza całkowitego, glinu, miedzi, cynku, ołowiu, chlorków, amoniaku, azotynów, biochemicznego (BZT) i chemicznego (ChZT) zapotrzebowania tlenu, surfaktantów, ogólnego węgla organicznego (OWO) oraz zawiesiny ogólnej (TSS). Jednocześnie, dostępna w laboratorium aparatura pozwala na wykonywanie pomiarów hałasu, natężenia światła oraz promieniowania elektromagnetycznego.

Laboratorium towaroznawstwa wyposażone jest w aparaturę, dzięki której wykonuje się m. in. pomiary wpływu czynników mikroklimatycznych na zmiany cech ładunków, badania właściwości ładunków płynnych, składu atmosfery w zamkniętych przestrzeniach ładowni, zbiorników i magazynów, jakości i zmian parametrów fizykochemicznych transportowanych towarów spożywczych i przemysłowych oraz oznaczania cech jakościowych paliw stałych i ciekłych.

 
Autor: Karolina Małecka

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę